Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich – kto i kiedy ma obowiązek jej używać w projektach unijnych?

8W grudniu ubiegłego roku została uruchomiona Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich – jest ona dostępna pod adresem: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl,

natomiast od 1 stycznia 2016 został wprowadzony obowiązek upublicznienia zapytań ofertowych oraz wyników postępowań prowadzonych przez beneficjentów dwóch programów: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz w niektórych Regionalnych Programach Operacyjnych – np. Województwa Śląskiego.

Docelowo obowiązek upubliczniania ofert i wyników będą mieli Beneficjenci wszystkich programów operacyjnych – od momentu ukazania się dalszych komunikatów poszczególnych instytucji zarządzających programami operacyjnymi.
Poniżej zamieszczam informacje, które pomogą upewnić się czy będziemy zobowiązani do korzystania z Bazy Konkurencyjności (w chwili obecnej obowiązkowo dla projektów realizowanych w ramach POIR i POIiŚ 2014-2020 RPO Województwa Śląskiego, a w najbliższych dniach również w innych RPO), oraz w jaki sposób będziemy musieli upubliczniać (bądź nie) informacje o zamiarze przeprowadzenia zamówienia w naszym projekcie unijnym.
Zaczynając od podstawowych kwestii – ustalamy, czy jesteśmy Beneficjentem który jest zobowiązany do stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych czy też nie mamy takiego obowiązku. To naturalnie jest oczywiste dla wszystkich instytucji, które doskonale wiedzą, czy na co dzień stosują ustawę PZP czy też nie.
W każdym z tych dwóch przypadków, w zależności od wartości danego zamówienia w projekcie, jesteśmy zobligowani do stosowania określonych procedur. Poniższe zestawienie grupuje różne przypadki.
Jeśli reprezentujemy podmiot zobowiązany do stosowania ustawy PZP:

  • Zamówienia do 20 tyś. zł:

W tym przypadku stosujemy jedynie obowiązujące w naszej instytucji procedury, co oznacza że to od nas zależy, czy upublicznimy informację o zamówieniu, a jeśli tak to w jaki sposób to zrobimy.

  • Zamówienia od 20 tyś. zł do 50 tyś zł:

Jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia tzw. rozeznania rynku, co wiąże się z upublicznieniem treści zapytania ofertowego na naszej stronie internetowej, lub na innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do zamieszczania zapytań ofertowych – np. właśnie na stronie Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Czyli od nas będzie zależało czy skorzystamy z tej bazy, czy jedynie upublicznimy zapytanie na swojej stronie internetowej.

  • Zamówienia powyżej 50 tyś. zł do 30 tyś. euro:

W tym przypadku możemy wybrać i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności, bądź w oparciu o ustawę PZP. Jeśli zdecydujemy się zastosować zasadę konkurencyjności, będziemy musieli upublicznić ogłoszenie w bazie konkurencyjności, oraz przeprowadzić procedurę zgodnie z wymogami znajdującymi się w Wytycznych kwalifikowalności.
Jeśli natomiast wybierzemy zastosowanie ustawy PZP, to upublicznienie informacji o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego będziemy musieli dokonać umieszczając taką informację na naszej stronie internetowej (jeśli ją posiadamy – ale jaka instytucja w tych czasach nie posiada strony internetowej? :-)), oraz w naszej siedzibie.

  • Zamówienia powyżej 30 tyś. zł:

Przy takich zamówieniach jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia zamówienia publicznego zgodnie z ustawą PZP – w tym m.in. do upublicznienia informacji o zamiarze udzielenia zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zamówienia powyżej progów unijnych:
W takim przypadku prowadzimy postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o przepisy ustawy PZP, a dodatkowo, jeśli wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 8 ust. 11 ustawy PZP, mamy obowiązek zgłoszenia ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Jeśli reprezentujemy podmiot który nie stosuje ustawy PZP:

  • Zamówienia do 20 tyś. zł:

W tym przypadku stosujemy jedynie obowiązujące w naszej instytucji procedury, co oznacza że to od nas zależy, czy upublicznimy informację o zamówieniu, a jeśli tak to w jaki sposób to zrobimy.

  • Zamówienia od 20 tyś. zł do 50 tyś zł:

Jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia tzw. rozeznania rynku, co wiąże się z upublicznieniem treści zapytania ofertowego na naszej stronie internetowej, lub na innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do zamieszczania zapytań ofertowych – np. właśnie na stronie Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Czyli od nas będzie zależało czy skorzystamy z tej bazy, czy jedynie upublicznimy zapytanie na swojej stronie internetowej.

  • Zamówienia powyżej 50 tyś. zł :

W tym przypadku jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności, dlatego musimy dokładnie zapoznać się z wymogami Wytycznych kwalifikowalności ustanawiającymi w sekcji 6.5.3 wymogi przeprowadzenia tej procedury. W pierwszej kolejności wiąże się to z upublicznieniem ogłoszenia o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich oraz zastosowania się do pozostałych wymogów – m.in. w zakresie kryteriów wyboru i oceny ofert, sporządzenia protokołu z wyboru oferty czy też upublicznienia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
W powyższej treści odniosłam się jedynie do kwestii upubliczniania informacji, bo to będzie podejrzewam stanowiło trudność dla podmiotów zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności w projektach unijnych. Niestety nie będzie to jedyna niedogodność, ponieważ wymogów, które trzeba będzie spełnić jest dużo więcej. Osoby, które będą chciały dowiedzieć się więcej szczegółów zapraszam do kontaktu lub na nasze szkolenia – np. SPECJALISTA ds. POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH 2014-2020, czy Kwalifikowalność kosztów i Rozliczanie projektów w perspektywie 2014-2020 – aspekty praktyczne, a także inne znajdujące się w naszym harmonogramie szkoleń.
Na koniec jeszcze miła informacja dla beneficjentów realizujących projekty rozliczane uproszczoną metodą – do tych wydatków nie trzeba stosować zasady konkurencyjności, a co za tym idzie nie trzeba upubliczniać zamówień i korzystać z Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

autor:Grażyna Stańczak

5.00 avg. rating (94% score) - 2 votes

3 thoughts on “Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich – kto i kiedy ma obowiązek jej używać w projektach unijnych?”

  1. Witam

    Dlaczego, w odniesienia do beneficjenta zobowiązanego do stosowania PZP i zamówień 50 tys. zł – 30 tys. euro, tylko w przypadku zastosowania PZP możemy nie publikować ogłoszenia w bazie konkurencyjności? Z zapisów Wytycznych kwalifikowania …, 6.5.3, pkt 7), lit. a) tiret ii, w każdym przypadku beneficjenci zobowiązani do stosowania PZP zgodnie z art. 3 PZP, ale nie stosujący ustawy w odniesieniu do danego zamówienia (np. ze względu na wartość zamówienia nieprzekraczającą 30 tys. euro), mogą zamieścić ogłoszenie na innej stronie internetowej., przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych. Nie jest natomiast dla mnie jasne czy BIP danej instytucji, podstrona przeznaczona do ogłaszania zmówień, jest już „stroną internetową przeznaczoną do umieszczania zapytań ofertowych” ….?

Leave a Comment