BONY NA INNOWACJE – INNOWACYJNY BENEFICJENT

bon_na_innowacjePrzeglądając dokumentację konkursową ogłoszonego właśnie przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości konkursu „Bony na innowacje” zadałam sobie pytanie – czy przedsiębiorca musi być innowacyjny, aby skorzystać z dotacji w ramach konkursu „Bon na innowacje”?

Pytanie, nieco przewrotne, dotyczy nie samego obszaru badawczego, planów wdrożenia i wykorzystania otrzymanych wyników prac badawczych. Ten aspekt każdy z nas analizuje w odniesieniu do swojej firmy i oczywiście stara się być jak najbardziej innowacyjny, wdrażać innowacje produktowe czy procesowe nie tylko na poziomie swojego przedsiębiorstwa, ale może nawet regionu czy kraju…Dodam innowacje wpisujące się w zakres Inteligentnych Specjalizacji Województwa Małopolskiego.

W tym miejscu chciałam zwrócić uwagę przedsiębiorców – beneficjentów ogłoszonego konkursu na inny aspekt innowacyjności, dotyczący kilku warunków technicznych związanych z procesem aplikowania i opracowywania dokumentacji konkursowej.

Jednym z nich jest podpis. Nie może być już złożony zamaszystym ruchem na pięknie wydrukowanej dokumentacji! Wszystkich przedsiębiorców – beneficjentów aplikujących w konkursie, obowiązuje w tym zakresie innowacyjność – można rzec procesowa – i składanie dokumentacji tylko i wyłącznie asygnowanej podpisem elektronicznym. Należy tutaj zwrócić uwagę na konkretne wymogi związane z podmiotami kwalifikowanymi, których usługa podpisu elektronicznego jest dopuszczona w ogłoszonym konkursie.

Wymiana dokumentacji i informacji pomiędzy beneficjentem a Instytucją Wdrażającą również odbywa się za pomocą drogi elektronicznej – w obecnym konkursie wniosek o dofinansowanie oraz wszystkie wymagane załączniki składane są tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej.

Kolejnym nowym aspektem, dotychczas nie występującym, jest właściwe dokonanie rozeznania rynku i wyboru wykonawcy usługi. Zgodnie z zapisami zamieszczonymi w Kryteriach oceny wniosku, Wnioskodawca powinien dokonać wyboru Wykonawcy usługi/usług z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i przejrzystości, zgodnie z wymogami zawartymi w wytycznych programowych IZ RPO WM, tj. w Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oraz wybrany Wykonawca musi mieścić się w katalogu podmiotów, które mogą być wykonawcami usługi/usług zgodnie z SzOOP i regulaminem konkursu.

Ważne jest, aby aplikujący przedsiębiorca sprawdził, czy wybrany wykonawca usługi posiada nadaną odpowiednią, wymaganą, kategorię naukową.

Procedura przeprowadzenia właściwego rozeznania rynku, do której jest zobligowany wnioskodawca, podlega ocenie i musi zawierać takie elementy jak: zapytanie ofertowe, potwierdzenie upublicznia zapytań ofertowych, złożone przez potencjalnych wykonawców oferty, protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz oświadczenie o upublicznieniu wyniku postępowania.

Oczywiście do przeprowadzenia rozeznania rynku można wykorzystać nowoczesne techniki komunikacyjne i również w tym obszarze być innowacyjnym wnioskodawcą – beneficjentem.

Moja końcowa refleksja dotycząca przedmiotowego konkursu jest taka, że przedsięwzięcie zaczyna się od innowacyjnego przedsiębiorcy, który może czasem „nie chce, ale musi” być innowacyjny, szczególnie jeśli zamierza skutecznie aplikować w konkursie „Bon na innowacje” i tym samym znaleźć się na dobrej drodze do późniejszego pozyskania dotacji inwestycyjnych współfinansujących wdrożenia innowacyjnych technologii i rozwiązań.

Anna Malińska- Łagudza

5.00 avg. rating (92% score) - 1 vote

2 thoughts on “BONY NA INNOWACJE – INNOWACYJNY BENEFICJENT”

  1. Słuszna uwaga, bo samo słowo „innowacje” bardzo często pojawia się w programach unijnych, jednak nie bez powodu. Pod uwagę zawsze należy wziąć każdy, nawet najdrobniejszy szczegół – tym bardziej, że nierzadko zdarza się tak, że to właśnie on może odegrać kluczową rolę.

  2. Nareszcie konkretny i wyczerpujący wpis o tym jak pozyskać te bony. Dotychczas znajdowałam tylko informacje na temat tego, że są dostępne.

Leave a Comment