Dotacje na inwestycje dla przedsiębiorców.

dotacje dla przedsiębiorcówSkończyły się dla przedsiębiorców czasy, kiedy mogli pozyskać pieniądze unijne na „proste” projekty, dzięki którym mogli zwiększyć swój potencjał i konkurencyjność, wybudować infrastrukturę, oraz doposażyć zaplecze w nowy sprzęt.

 

Teraz, żeby skorzystać z funduszy strukturalnych, przedsiębiorca będzie musiał dużo ambitniej podejść do sprawy, i postawić na rozwój poprzez zwiększenie innowacyjności. Kierunek polityki unijnej (a tym samym również polskiej) jest taki, aby w jak najszerszym zakresie nawiązywać współpracę nauki z biznesem, bo to da szansę krajom unii europejskiej na zwiększenie swojej innowacyjności, a tym samym zwiększy szanse w konkurowaniu z innymi potęgami gospodarczymi. Większość zatem działań, z których będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, będzie „wymuszała” współpracę z naukowcami.
W artykule tym przedstawię przykładową ścieżkę, z jakiej będzie mógł skorzystać małopolski przedsiębiorca (mikro, mały bądź średni), składającą się z trzech etapów. W wielu województwach mechanizm będzie bardzo podobny, gdyż każdy Regionalny Program Operacyjny musi wpisywać się w założenia polityki unijnej i krajowej.

Pierwszym krokiem będzie działanie pod nazwą „Bon na innowacje”. Konkurs ma być ogłoszony w październiku 2015 i będzie służył wzmacnianiu współpracy przedsiębiorstw MŚP z sektorem naukowo-badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu.

Pomoc, która będzie udzielana w formule bonów, ma usprawnić proces wprowadzania do gospodarki innowacyjnych rozwiązań o charakterze technologicznym i nietechnologicznym. A więc krótko mówiąc naukowcy mają kreować takie nowatorskie rozwiązania, które będą miały zastosowanie w przedsiębiorstwach jako innowacje produktowe, procesowe lub systemowe. Dzięki temu firmy będą miały szanse na zwiększenie swojej konkurencyjności.

Przedmiotem wsparcia w ramach bonu będą:

 • usługi badawczo-rozwojowe związane z opracowywaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, bądź zmian procesowych;
 • usługi w zakresie wzornictwa;
 • usługi ochrony własności intelektualnej w związku z przygotowaniem zgłoszenia patentowego lub zgłoszeniem patentowym.

Wartość bonu będzie wynosiła 50 lub 100 tysięcy złotych, natomiast przedsiębiorca otrzyma wsparcie do wysokości 90% kosztów kwalifikowanych, czyli będzie musiał zapewnić z własnych środków 10%.

Kiedy już nasz przedsiębiorca pozyska i zrealizuje „Bon na innowacje”, dzięki któremu powstanie np. nowa, innowacyjna technologia produkcji, która będzie już jego własnością (z uregulowanymi prawami do własności intelektualnej), będzie mógł przystąpić do drugiego etapu i pozyskać fundusze z działania „Dotacje dla MŚP”.

Z tego konkursu będzie można dostać pieniądze na realizację przedsięwzięcia wykorzystującego wyniki prac z poprzedniego działania, do wprowadzenia na rynek nowych produktów, procesów lub usług. Wsparcie będzie miało na celu rozwój przedsiębiorstwa i zwiększenie skali działalności.

Przechodząc do konkretów – będzie to wsparcie na:

 • inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
 • rozwój sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny),
 • inwestycje dotyczące stosowania w działalności gospodarczej technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK),
 • przedsięwzięcia z zakresu dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (BAT – best available technology) – nowoczesne rozwiązania umożliwiające redukcję kosztów działalności rynkowej w przedsiębiorstwach, wynikającą z mniejszego zużycia energii lub bardziej efektywnego wykorzystania surowców (jako element kompleksowego projektu).

To już będą mogły być większe projekty, ponieważ maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych to 25 mln zł, z czego dotacja będzie stanowiła 35-40%.

I teraz przechodzimy do trzeciego etapu, polegającego na wejściu przedsiębiorcy na rynki międzynarodowe. Ma w tym pomóc działanie, które w Małopolsce będzie pod nazwą: „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP”, w ramach którego będzie można uzyskać wsparcie na przedsięwzięcia z zakresu:

 • opracowania i wdrażania nowych modeli biznesowych, w szczególności w celu umiędzynarodowienia,
  opracowania strategii / planu działalności międzynarodowej,
 • udziału w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne,
 • zakupu specjalistycznych usług doradczych w zakresie umiędzynaradawiania działalności, w tym np. strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej, określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych,
 • wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, opracowania koncepcji marki / wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym,
 • uzyskania niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.),
 • dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (np. rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług).

Należy pamiętać, że aby wejść na tę ścieżkę wsparcia, trzeba rozpocząć od kroku pierwszego. Tak jak wspomniałam na początku, konkurs „Bon na innowacje” będzie ogłoszony w październiku, natomiast „Dotacje dla MŚP” oraz „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” są planowane na 2016 rok.

Wszystko zatem można spójnie zaplanować, niemniej jednak należy pamiętać o tym, że każdy etap trwa od kliku do kilkunastu miesięcy, zatem żeby faktycznie mieć szansę na skorzystanie z drugiego i trzeciego etapu, trzeba przystąpić do działania już teraz i jak najszybciej pozyskać środki na etap pierwszy.

Wiemy, że ogłoszony konkurs „Bon na innowacje” będzie miał charakter ciągły (co oznacza że „kto pierwszy ten lepszy”) i przewiduje się, że przeznaczone na ten cel pieniądze zostaną rozdysponowane do końca roku. Czasu zatem nie jest dużo, tym bardziej że aby złożyć wniosek, trzeba najpierw nawiązać kontakt z jednostką naukowo-badawczą i opracować agendę badawczą, a wybór jednostki musi być przeprowadzony zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Wszystkim przedsiębiorcom zamierzającym wykorzystanie funduszy unijnych na rozwój swojej działalności życzę dużo sukcesów, a osoby chcące poznać więcej szczegółów w tym temacie zapraszam do kontaktów.

Grażyna Stańczak
www.europoint.com.pl

3.50 avg. rating (74% score) - 2 votes

Leave a Comment