Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 – ustawa wdrożeniowa

fundusze europejskie 2014-2020Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 – czy w czasie tak dużych zmian w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, dziś możemy spodziewać się coraz większych konkretów w sprawie wdrażania nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020?

Krótko mówiąc TAK! Ale przechodząc do konkretów, tzw. ustawa wdrożeniowa dotycząca Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, jako kluczowy dokument w dniu 13 września weszła w życie.

Ustawa wdrożeniowa tzn. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w  perspektywie finansowej 2014-2020, jest strategicznie ważnym i bardzo oczekiwanym dokumentem po umowie partnerstwa, gdyż zapewnia ramy prawne dla realizacji zapisów oraz reguluje kluczowe kwestie dotyczące wdrażania poszczególnych programów operacyjnych w Polsce.

Ustawa wdrożeniowa dotycząca Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 reguluje m.in. kwestie:

  • Zasad wdrażania środków polityki spójności oraz zadań i trybu współpracy podmiotów zaangażowanych w ten proces – czyli jakie kompetencje będą miały poszczególne instytucje w kraju i w 16 regionach kraju, zaangażowane w zarządzanie i wdrażanie poszczególnych programów krajowych, czy Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

  • Systemu wyboru projektów – czyli jak ma wyglądać i na jakich zasadach być realizowany proces naboru i wyboru projektów przeznaczonych do wsparcia (procedury, kryteria, ocena)
  • Procedury odwoławczej
  • Pomocy publicznej
  • Zasad wdrażania instrumentów zwrotnych – np. Funduszy pożyczkowych (pożyczki preferencyjne), poręczeniowych czy funduszy na rzecz rozwoju obszarów miejskich w celu zwiększenia dostępu ostatecznych odbiorców (głównie przedsiębiorstw) do kapitału zewnętrznego.
  • Kontroli, audytu, nieprawidłowości i korekt finansowych – czyli kwestie związane z monitorowaniem poprawności wdrażania funduszy europejskich na lata 2014-2020.
  • Mechanizmów koordynacji programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – dotyczy przede wszystkim struktury zarządzania środkami z UE przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIR) oraz poszczególne instytucje zarządzające (np. Regiony)
  • Rozliczeń z Komisją Europejską i monitorowania efektów realizowanych projektów – czyli ważnego elementu, dla całego procesu wdrażania funduszy europejskich na lata 2014-2020.

Dzięki tym regulacjom, prace nad szczegółowymi opisami priorytetów programów operacyjnych wdrażanych w kraju mogą posuwać się bardziej zdecydowanie do przodu, pomimo procesu zmian w MIR, choć należy mieć świadomość, iż czym innym jest już zatwierdzanie poszczególnych opracowanych dokumentów.

Lidia Klimas

(Ustawa wdrożeniowa, czyli ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 opracowana przez Ministerstwo Infrastruktury, ogłoszona została 29 sierpnia 2014 r. w Dzienniku Ustaw: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1146/1)

5.00 avg. rating (92% score) - 1 vote

1 thought on “Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 – ustawa wdrożeniowa”

Leave a Comment