Jak pisać projekty unijne, czyli o czym należy pamiętać przygotowując się do aplikowania o dotację?

jak pisać projkety unijneJak pisać projekty unijne? Refleksja na nową perspektywę finansową.

Realna możliwość składania wniosków aplikacyjnych i pozyskania dotacji w obecnej perspektywie finansowej jest już coraz bliższa i precyzyjniej określona. Większość instytucji wdrożeniowych, czyli najogólniej rzecz ujmując tych bezpośrednio współpracujących z projektodawcami, ogłosiła terminy planowanych naborów na rok 2015. Zarówno przedsiębiorcy z sektora MŚP jak też duże firmy, uczelnie, administracja publiczna czy podmioty samorządu terytorialnego mogą starać się o pozyskanie środków unijnych na pomoc w realizacji swoich przedsięwzięć.

Pomysł, projekt – czy to dobre połączenie?

Pomysł i projekt muszą być połączeniem nie tylko dobrym, ale nawet doskonałym.
Punktem wyjścia do aplikowania o środki unijne jest pomysł na przedsięwzięcie, które można realizować w ramach dostępnych programów operacyjnych.
Wśród przyszłych projektodawców można wskazać wiele różnic – reprezentują różne podmioty, na realizację własnych pomysłów mogą aplikować o pozyskanie dotacji w ramach odrębnych konkursów.
To, co łączy przyszłych projektodawców to konieczność przełożenia posiadanego pomysłu na projekt.
Co prawda, bez pomysłu nie ma projektu, ale można też powiedzieć, że bez projektu, z samym tylko pomysłem, nie ma dotacji.

Czyli przygotowując się do pisania projektów unijnych w postaci dotacji należy nasz pomysł ująć w ramy projektu.

Jak pisać projekty unijne? – Zasady

Zasady przygotowywania i realizacji projektów ze środków unijnych, poza standardowymi elementami i ogólnie obowiązującymi zasadami związanymi z realizacją projektów, dodatkowo zobowiązują Beneficjentów do zwrócenia uwagi na kilka dodatkowych aspektów.
A zatem o czym powinien pamiętać każdy kto wybrał program operacyjny w ramach którego zamierza pisać projekt unijny i pozyskać dofinansowanie na realizację swojego pomysłu?
Odniosę się w tym miejscu do kilku kwestii, które moim zdaniem należy przemyśleć na samym wstępie, przed przystąpieniem do pisania projektu unijnego.

Z – jak zmiana i P – jak potrzeba

Ideą udzielania wsparcia w ramach środków unijnych jest umożliwienie wdrożenia zmiany i poprawę sytuacji na lepszą / skuteczniejszą /efektywniejszą w obszarze działania projektodawcy.
Aby można było wskazać, jakąś „zmianę na lepsze” którą chcemy osiągnąć poprzez realizację projektu, na etapie jego przygotowania musimy wskazać problem, który będzie możliwy do rozwiązania za pomocą uzyskanego wsparcia w postaci dotacji – czyli każdy projektodawca musi być przygotowany do uzasadnienia potrzeby realizacji projektu.

Uwaga! ważna praktyczna wskazówka – starajmy się poszukać zewnętrznych, obiektywnych źródeł informacji potwierdzających stawiane przez nas hipotezy. Mogą to być dane statystyczne, raporty, opracowania, analizy związane z interesującym nas obszarem wsparcia.

Ta sama uwaga dotyczy opisywanej przez nas, projektodawców, grupy odbiorców czy też grupy docelowej, do której kierujemy działania realizowane w ramach projektu. Przygotowując się pisania projektu unijnego i aplikowania o dotację wyszukujmy niezależne, obiektywne dane charakteryzujące i opisujące potencjalnych odbiorców naszych działań, zbierajmy dane pochodzące ze źródeł, które w powszechnym odbiorze uznawane są za obiektywne i wiarygodne.

C- jak cele i D-jak działania

Zdefiniowanie problemu jest punktem wyjścia do postawienia celów projektu, które chcemy zrealizować przy pomocy uzyskanego wsparcia w postaci dotacji unijnej.

Cele, które będziemy realizowali w ramach projektu muszą oczywiście spełniać kryteria S.M.A.R.T., a ponadto być powiązane z zapisami w dedykowanych dla danego programu operacyjnego dokumentach strategicznych i programowych.

Określenie problemu i zdefiniowanie celów projektu wyznacza nam zakres niezbędnych do wykonania działań.
Działania podejmowane w trakcie realizacji projektu muszą być nakierowane na zdobycie wyznaczonych celów, osiągnięcie zamierzonej „zmiany na lepsze”, i co ważne muszą być zgodne z zaplanowanym budżetem i harmonogramem realizacji projektu.

K- jak koszty kwalifikowane i W – jak wskaźniki

Piętą achillesową, szczególnie początkujących projektodawców, jest określenie wskaźników realizacji projektu – zarówno wskaźników produktu jak i wskaźników oddziaływania, które będą osiągnięte poprzez realizację zaplanowanych działań.
fundusze europejskie 2014-2020Oczywiście, wskaźniki, podobnie jak cele, muszą być mierzalne, dopasowane do rodzaju projektu i potencjału beneficjenta, ale przede wszystkim muszą być możliwe do osiągnięcia.
Koszty finansowania poszczególnych działań, które są zgodne z katalogiem i zasadami kwalifikowania kosztów obowiązującymi w perspektywie 2014-2020, w odniesieniu do każdego programu operacyjnego, są finansowane w ramach pozyskanej dotacji czyli są zaliczane do kosztów kwalifikowanych projektu.

Uwaga – dotację uzyskujemy tylko do wskazanych w ramach realizacji projektu kosztów kwalifikowanych!
Ponieważ nic tak nie przemawia do wyobraźni jak „przykład z życia wzięty” powołam się na doświadczenie krakowskiej firmy CONSULTRONIX specjalizującej się w dystrybucji specjalistycznego sprzętu medycznego, która realizowała projekt w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 w Programie Operacyjnym Inteligentna Gospodarka, w ramach działania „Paszport do eksportu”.

Jednym ze wskazanych przez Beneficjenta wskaźników realizacji projektu był udział w zaplanowanych imprezach targowo-wystawienniczych sprzętu medycznego. Odbywały się one w różnych miejscach w Europie i na świecie – w tym w Australii.
Jako koszty kwalifikowane projektu wskazano koszty biletów lotniczych na imprezy targowo-wystawiennicze, zgodnie z zapisem, iż kosztem kwalifikowanym są „podróże służbowe trzech osób uczestniczących w realizacji projektu, w okresie nie dłuższym niż dwa dni przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu imprezy targowo-wystawienniczej”
Jaka przeszkoda mogła pojawić się w osiągnięciu wskaźnika, którym był udział w targach sprzętu medycznego organizowanych w Sydney? Otóż kosztem kwalifikowanym, możliwym do rozliczenia w ramach projektu były bilety lotnicze, ale lotu który miał miejsce maksymalnie 48h przed rozpoczęciem imprezy targowej oraz 12h po zakończeniu targów…czyli z Krakowa nie można było dolecieć na miejsce w określonym czasie i tym samym wywiązać się z osiągnięcia zaplanowanych wskaźników w ramach wskazanych kosztów kwalifikowanych projektu.
W tym przypadku możliwe było, za porozumieniem Instytucji Wdrażającej, wprowadzenie odpowiednich modyfikacji dotyczących zapisów związanych z osiąganymi wskaźnikami i katalogiem kosztów kwalifikowanych.
Pamiętajmy jednak, że dla Beneficjenta realizującego projekt, nieosiągnięcie zaplanowanych wskaźników może mieć konsekwencje w postaci konieczności zwrotu pozyskanej dotacji, a zmiany dokonywane w zaplanowanych na etapie projektu rodzajach i wysokości kosztów kwalifikowanych mogą skutkować uznaniem danego kosztu za koszt niekwalifikowany.
Więc, jak widzicie, kwestii o których musimy pomyśleć i które musimy odpowiednio zaplanować przygotowując się do pisania projektów unijnych jest bardzo dużo.
Ale pamiętajcie – podstawą jest dobry pomysł wpisujący się w założenia programowe Programu Operacyjnego w ramach którego staramy się pozyskać środki unijne, a następnie zaplanowanie zgodnego ze sztuką projektu, bez którego nie mamy szans na uzyskanie wsparcia unijnego w postaci dotacji, również w obecnej perspektywie finansowej realizowanej w latach 2014-2020.

Autor: Anna Malińska – Łagudza

3.00 avg. rating (64% score) - 5 votes

2 thoughts on “Jak pisać projekty unijne, czyli o czym należy pamiętać przygotowując się do aplikowania o dotację?”

  1. Takie ABC do aplikacji o dotację jest bardzo cenne. Czasami gubimy się w tej całej papierkowej przeprawie. Warto posłuchać kogoś kto ma w tym duże doświadczenie i punktuje Nas na co mamy zwracać szczególną uwagę.

  2. Posłuchać albo zlecić komuś kto jest w tym zorientowany, ponieważ te procedury się non stop zmieniają i komuś kto nie siedzi w tym cały czas jest ciężko ogarnąć to wszystko. Ja przy składaniu wniosków itp skorzystałem z firmy UniFund która w rzetelny sposób mi pomogła. Bardzo polecam http://www.unifund.pl stronę na ktorej znajduje sie ich cala oferta, warto ją przejrzeć.

Leave a Comment