Pracodawcy mogą sfinansować szkolenia, kursy i warsztaty z Krajowego Funduszu Szkoleniowego nawet do 100% wartości szkolenia

kursy dla pracownikówW 2016 roku na te cele przeznaczone jest blisko 200 mln. zł. Poniżej prezentuję podstawowe informacje na ten temat.

Co to jest KFS?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest przeznaczony na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców, czyli na szkolenia, kursy czy warsztaty, na które kierować będzie pracodawca. Działanie to ma pomóc pracownikom – poprzez możliwość zwiększania przez nich swoich kompetencji a tym samym konkurencyjności na rynku pracy, jak również ma być korzystne dla pracodawców, ponieważ mają szanse na zwiększenie kompetencji swoich kadr i dostosowanie ich do dynamicznie rozwijającej się gospodarki, a tym samym na poprawę pozycji swojej firmy.

Kto może starać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także, czy jest to praca na pełen czy na część etatu. Ponadto pracodawca, jako osoba pracująca, może również skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

Pracodawcą starającym się o dofinansowanie może być również instytucja publiczna – np. uczelnia.

Co zyska pracodawca?

Ze środków KFS pracodawca może uzyskać:

  • Jeśli jest mikroprzedsiębiorcą (zatrudniającym do 10 osób), może sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego

lub

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego w pozostałych przypadkach.

W każdym z powyższych przypadków całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Wsparcie to udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

Co może być sfinansowane przez KFS?

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzymane z powiatowego urzędu pracy mogą być przeznaczone na:

  1. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

  2. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

  3. określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane,

  4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

  5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W jaki sposób można pozyskać dofinansowanie z KFS?

Pracodawca, który chce posłać pracownika na kurs/szkolenie/warsztat, składa wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej.
Formularze wniosku dla pracodawcy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS są dostępne na stronie internetowej powiatowego urzędu pracy. Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane w kolejności zgłoszeń, w terminie 30 dni od dnia złożenia. Jeśli wniosek wymaga uzupełnienia – pracodawca jest o tym informowany i w terminie 7 dni winien uzupełnić wniosek. Realizacja wniosków możliwa jest do wysokości limitów środków KFS, jakim dysponuje  powiatowy urząd pracy. 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, pomiędzy pracodawcą a starostą zostaje zawarta umowa. Pracodawca zawiera również umowę z pracownikiem, określającą prawa i obowiązki stron. Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania umowy o pracę, jest zobowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów. Pracodawca ma natomiast obowiązek zwrócić pobrane na ten cel środki KFS.

Od kiedy można składać wnioski o dofinansowanie?

Wszystko zależy od urzędu pracy, do którego pracodawca będzie składał wniosek. Np. w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie nabór rozpocznie się prawdopodobnie pod koniec lutego, natomiast w innych może to nastąpić dużo szybciej.

W mojej ocenie jest to dobry mechanizm, który faktycznie ma szansę zachęcić tak pracodawców jak i pracowników do uczestnictwa w szkoleniach i zwiększania swoich kompetencji. Nie powinny również zniechęcać formalności, ponieważ są one proste i czytelne, a okres oczekiwania na rozpatrzenie wniosku i podpisanie umowy to średnio 3 tygodnie. Każdy pracownik może zatem zaplanować, w jakich szkoleniach chciałby brać udział i dofinansować ich koszt środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wszystkie szkolenia dostępne w ofercie EUROPOINT mogą być dofinansowane z funduszu KFS. Możemy też przygotować dla każdego indywidualną ścieżkę kształcenia zawierającą szkolenia, którymi dany uczestnik jest najbardziej zainteresowany i na taki pakiet szkoleń pomóc pozyskać środki z KFS. Zapraszam do zapoznania się z naszym harmonogramem szkoleń oraz do kontaktu.

4.00 avg. rating (81% score) - 2 votes

2 thoughts on “Pracodawcy mogą sfinansować szkolenia, kursy i warsztaty z Krajowego Funduszu Szkoleniowego nawet do 100% wartości szkolenia”

Leave a Comment