Regionalne Inteligentne Specjalizacje

inteligente specjalizacjeDla wielu Beneficjentów czas wakacji jest czasem intensywnej i wytężonej pracy z uwagi na nabory projektów planowane na III i IV kwartał 2015r. w ramach konkursów ogłaszanych zarówno w programach regionalnych jak i ogólnopolskich.

W większości regionów opublikowano już dokumenty wskazujące główne kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, czyli przewodniki po kryteriach wyboru projektów w ramach programów regionalnych.

Wśród zapisów dotyczących kryteriów wyboru projektów, podobnie jak w zapisach dotyczących Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, znajdują się odniesienia do Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji – każdy Beneficjent musi wskazać w jakim stopniu jego projekt wpisuje się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje na których opierają się Regionalne Strategie Innowacji poszczególnych województw.

Niejednokrotnie, jak na przykład w województwie zachodniopomorskim, planowane są odrębne konkursy dla zdefiniowanych poszczególnych inteligentnych specjalizacji, czy też jak w województwie pomorskim w ramach ogłaszanych konkursów preferowane są do realizacji projekty zgodne z zdefiniowanymi inteligentnymi specjalizacjami.

W tym momencie nie pozostaje nic innego jak odpowiedzieć na pytanie czym są owe inteligentne specjalizacje i gdzie szukać informacji na ich temat?

W obecnej perspektywie finansowej jedną z ważniejszych zmian w koncepcji programów operacyjnych i możliwości pozyskania dotacji jest zdefiniowanie tzw. Inteligentnych Specjalizacji, zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym.

Zdefiniowanie inteligentnych specjalizacji oznacza „zidentyfikowanie wyjątkowych cech i aktywów każdego kraju i regionu, podkreślanie przewagi konkurencyjnej każdego regionu oraz skupianie regionalnych partnerów i zasobów wokół wizji ich przyszłości ukierunkowanej na osiągnięcia. Oznacza także wzmacnianie regionalnych systemów innowacji, maksymalizowanie przepływów wiedzy oraz rozpowszechnianie korzyści wynikających z innowacji w obrębie całej gospodarki regionalnej”.

Inteligentne Specjalizacje to dziedziny nauki, gałęzie przemysłu, unikalne walory przyrodnicze, krajobrazowe oraz posiadane zasoby naturalne na rozwój których regiony postawią w okresie finansowania 2014–2020 w gospodarce i współpracującej z nią nauce.

Są to obszary badawczo-rozwojowe i innowacyjne, które mają największy potencjał rozwojowy do konkurowania nie tylko na arenie krajowej ale i międzynarodowej.

Dzięki zdefiniowanym Inteligentnym Specjalizacjom, unikatowym dla każdego regionu, możliwe będzie poprzez specjalizację poszczególnych województw, pełne wykorzystanie posiadanego przez nie potencjału rozwojowego i osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w wskazanych obszarach.

Jak wynika z naszej praktyki – tzn. pracy z uczestnikami podczas szkolenia „Specjalista ds. pozyskiwania funduszy UE” – w trakcie sesji warsztatowych są oni szczególnie zainteresowani uzyskaniem wiedzy gdzie szukać szczegółowych informacji na temat tego na co stawiają regiony w ramach zdefiniowanych Regionalnych Strategii Innowacji i tym samym co muszą uwzględniać projekty, z jakimi obszarami i dziedzinami muszą współgrać, aby mieć szansę na otrzymanie dotacji w nowej perspektywie unijnej.

Poniżej krótki przegląd kierunków i obszarów, jakie obrały poszczególne województwa wyznaczając obszary Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji.

Województwo Małopolskie stawia na: nauki o życiu (life sciences), energię zrównoważoną, technologie informacyjne i komunikacyjne, chemię, produkcję metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, a także na elektrotechnikę i przemysł maszynowy oraz przemysły kreatywne i czasu wolnego.

Na Dolnym Śląsku wiodącymi branżami będą: przemysł chemiczny, farmaceutyczny, motoryzacyjny, elektryczny, wydobywczy oraz branża informatyczna. Dolny Śląsk stawia na specjalizację w czterech obszarach naukowych tj. nauki medyczne i biologiczne, nauki chemiczne, informatyka i komunikacja, matematyka i fizyka.

Mazowsze jako inteligentne specjalizacje regionu wskazuje obszary, procesy i technologie związane z bezpieczną żywnością, inteligentnymi systemami zarządzania, nowoczesnymi usługami dla biznesu i wysoką jakością życia.

W województwie opolskim regionalna specjalizacja będzie dotyczyła technologii z zakresu chemii organicznej i specjalistycznej, tworzenia produktów chemicznych na bazie surowców odnawialnych, otrzymywania i przetwórstwa materiałów polimerowych, technologii budownictwa niskoenergetycznego, technologii cementu, wapna i betonu czy drewna, technologii wytwarzania energii oraz produkcji i przetwarzania żywności, w szczególności przetwarzanie mleka oraz technologie produkcji roślinnej.

Województwo śląskie jako inteligentne specjalizacje zdefiniowało następujące obszary: energetykę, medycynę, technologie informacyjno – komunikacyjne.

Województwo podkarpackie szansę rozwoju widzi poprzez specjalizację w następujących dziedzinach: lotnictwo i kosmonautyka, informatyka, telekomunikacja oraz jakość życia związaną z takimi obszarami jak: produkcja i przetwórstwo żywności, zrównoważona i odpowiedzialna turystyka, zdrowie (kliniki, sanatoria, domy seniora), eko-technologie: odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, inteligentne budynki.

Inteligentne specjalizacje dla województwa lubuskiego to innowacyjny przemysł, zdrowie i jakość życia, współpraca i kooperacja biznesowa ora zielona gospodarka.

W obecnej perspektywie finansowej województwo lubelskie stawia na biogospodarkę, medycynę i zdrowie, energetykę niskoemisyjną oraz informatykę i automatykę.

Województwo zachodniopomorskie dostrzega możliwość rozwoju poprzez specjalizację w następujących obszarach: biogospodarkę, działalność morską i logistykę (w tym technikę morską, branżę, która jest mocno osadzona w regionie, ale która musi odpowiadać na współczesne wyzwania), przemysł metalowo-maszynowy, usługi zdefiniowane jako „usługi przyszłości” (dynamicznie rozwijająca się branża ICT, IT, KPO, czy przemysły kreatywne, a także turystykę i zdrowie.

Województwo Wielkopolskie obszary związane z: biosurowcami i żywnością dla świadomych konsumentów, wnętrzami przyszłości, przemysłem jutra, wyspecjalizowanymi procesami logistycznymi oraz rozwojem opartym na ITC i nowoczesnymi technologiami medycznymi definiuje jako regionalne inteligentne specjalizacje.

Województwo łódzkie jako inteligentne specjalizacje wskazuje: branżę medyczną, farmację i kosmetyki, medycynę uzdrowiskową, energetykę w tym OZE, nowoczesny przemysł włókienniczy i odzieżowy w tym wzornictwo, zaawansowane materiały budowlane, innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, informatykę i telekomunikację.

Województwo pomorskie stawia na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w zakresie technologii off-shore i portowo-logistycznych, technologii interaktywnych w środowisku nasyconym informacyjnie, technologii Eko-efektywnych w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw, technologii medycznych w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się.

Województwo podlaskie obszar inteligentnych specjalizacji wiąże z zielonym przemysłem oraz specjalizacją na rynku wschodnim.

Województwo kujawsko-pomorskie jako inteligentne specjalizacje wskazuje: badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje, rozwój społeczeństwa informacyjnego, przedsiębiorczość.

Województwo świętokrzyskie wśród inteligentnych specjalizacji wyróżnia: przemysł odlewniczo-metalowy, budownictwo, turystykę prozdrowotną, zdrową żywność, technologię informacyjno-komunikacyjną oraz efektywne wykorzystanie energii.

Województwo warmińsko-mazurskie jako inteligentne specjalizacje regionu wskazuje: technologie chemiczne, budownictwo, przemysł energetyczny i technologie rolno-spożywcze.

Zdefiniowane inteligentne specjalizacje stanowią ważny element strategii rozwoju województw.

Dzięki finansowaniu ze środków unijnych projektów wpisujących się w zdefiniowane w strategii rozwoju województw inteligentne specjalizacje, regionalne programy operacyjne i strategie rozwoju województw są wobec siebie komplementarne i stanowią gwarancję trwałego i zaplanowanego rozwoju poszczególnych województw.

Beneficjenci planujący do realizacji projekty, powinni na etapie opracowywania projektu odpowiedzieć na pytanie czy i na ile planowane przedsięwzięcie wpisuj się w zdefiniowane regionalne inteligentne specjalizacje, co z pewnością zwiększy ich szanse na otrzymanie dotacji unijnej.

Autor: Anna Malińska–Łagudza

5.00 avg. rating (92% score) - 1 vote

Leave a Comment