Zielone światło dla funduszy unijnych na lata 2014-2020!

środki unijne 2014-2020Długo wyczekiwany moment dla wszystkich, liczących na fundusze unijne w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, nadszedł 13 lutego b.r.

Wtedy bowiem Komisja Europejska zatwierdziła  te programy operacyjne, które dotąd były jeszcze niezaakceptowane. Mowa tu o 9 regionalnych programach operacyjnych oraz o krajowym programie „Inteligentny Rozwój”. Ten ostatni budził najwięcej kontrowersji, a ponieważ jest to drugi pod względem wielkości program operacyjny na lata 2014-2020 (największym jest PO Infrastruktura i Środowisko) i jednocześnie największy program w Unii finansujący badania i rozwój, to przyszło nam poczekać na jego akceptację dłużej.

Co ten fakt oznacza dla nas?
KONKURSY!

Wprawdzie na koniec grudnia ogłoszono pierwszy konkurs z puli nowych funduszy (z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa), ale tak naprawdę było to tylko preludium. Teraz trwają prace nad dopracowaniem systemu wdrażania pozostałych programów. Kolejne ukazujące się harmonogramy naborów wniosków zapowiadają, że w II kwartale będzie już dużo nowych konkursów na projekty dofinansowane ze środków unijnych.
Poniżej omówię pokrótce, na co będzie można uzyskać pieniądze z poszczególnych programów.

1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIŚ)

To największy pod względem budżetu program operacyjny na lata 2014-2020. Unia Europejska przeznaczy na niego 27,4 mld euro. Tak jak i jego poprzednik – POIŚ 2007-2013 – będzie źródłem finansującym projekty związane z ochroną środowiska, energetyką, gospodarką oraz z infrastrukturą transportową.

2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR)

Ten program zastąpi Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka z poprzedniej perspektywy finansowej i będzie miał do dyspozycji ok. 8,6 mld euro środków unijnych. Będzie on największym w unii programem, którego celem będzie finansowanie innowacji, badań i rozwoju.
Głównym jego celem będzie wsparcie projektów badawczo-rozwojowych, które inicjować będą przedsiębiorcy. Ma zacieśnić współpracę pomiędzy biznesem i światem nauki, oraz spowodować, aby jak najwięcej projektów kończyło się wdrożeniem do gospodarki.

3. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Jego budżet unijny to 4,65 mld. Program ten zastąpi „stary” POKL. Tak jak i w poprzedniej perspektywie pieniądze będą przeznaczane na projekty z obszaru rynku pracy – szczególnie wkluczenia osób bezrobotnych (to nowa terminologia – do tej pory używano sformułowania „zapobieganie wykluczeniu”), na rozwój edukacji, wyższą jakość usług w obszarze służby zdrowia jak również na współpracę ponadnarodową oraz innowacje społeczne.
Dodatkowe pieniądze będą pochodzić z programu Inicjatywy na rzecz zatrudnienia Osób Młodych – będą służyć przeciwdziałaniu bezrobociu wśród ludzi w wieku 15-29 lat.

4. Program Operacyjny Polska Cyfrowa.

Ten program będzie dysponował ok. 2,2 mld pieniędzy unijnych z przeznaczeniem na dostęp do szerokopasmowego internetu, na e-administrację oraz na zwiększenie kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

5. Program Operacyjny Polska Wschodnia.

Jego budżet to 2 mld euro z UE. Będzie przeznaczony dla województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Będzie to dodatkowa forma wsparcie tych województw – obok programów regionalnych i krajowych, z przeznaczeniem głównie na rozwój transportu publicznego, drogi i kolej w tych regionach, jak również zwiększenie przedsiębiorczości i innowacyjności.

6. Program Operacyjny Pomoc Techniczna.

Ten szósty spośród krajowych programów będzie miał za zadanie wsparcie systemu wdrażania funduszy unijnych w naszym kraju. Będzie przeznaczony gównie na szkolenia dla beneficjentów oraz pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie środków unijnych w Polsce. Program ten będzie dysponował budżetem ok. 700 mln euro.

7. Regionalne Programy Operacyjne.

16 RPO (dla każdego z 16 województw) podzieli miedzy sobą budżet środków unijnych w wysokości 31,3 mld euro. Kwota ta stanowi ok. 40% całego budżetu przeznaczonego dla Polski na lata 2014-2020. W poprzedniej perspektywie RPO dysponowały jedynie budżetem stanowiącym ok. 25% puli środków dla naszego kraju. Oznacza to wzrost znaczenia regionów w wydatkowaniu pieniędzy, ale również wzrost odpowiedzialności.
Głównym celem każdego regionalnego programu będzie podniesienie konkurencyjności danego regionu i poprawa jakości życia jego mieszkańców.

5.00 avg. rating (94% score) - 2 votes

Leave a Comment